Oct 26
2007

Evropska komisija vs. Microsoft

09:02, published in category: law

UVOD

Evropsko Sodišče prve stopnje (SPS) je, pred dobrim mesecem, potrdilo 497 milijonov € težko kazen, ki jo je Komisija ES Microsoftu naložila že pred več kot tremi leti. Microsoft je tako med drugim tudi (( Microsoft je obsojen tudi zaradi pomanjkljive interoperabilnosti strežniških operacijskih sistemov oz. dostopnosti do sistemov s strani konkurenčnih proizvajalcev operacijskih sistemov. Gre za uporabo – sicer izvirno ameriške – doktrine »essential facility« in pomeni tehtanje med zaščito ekskluzivnosti intelektualne lastnine in varstvom splošnega interesa ter konkurence. )) obsojen, da krši konkurenčno pravo ES, ker z vgrajevanjem Windows Media Player-ja tako zlorablja prevladujoči položaj, ki ga ima na trgu z operacijskim sistemom Windows.

Vezava Media Player-ja z operacijskim sistemom Windows, daje Microsoftu nesluteno prednost na trgu pri ponujanju njegovega izdelka. Gre za prepovedano ravnanje zlorabe prevladujočega položaja, ki preprečuje svobodno konkurenco na trgu. Microsoftu je naloženo, da ponudi izdelek brez vgrajenega Media Player-ja, tako da bo izbira prepuščena potrošnikom. Tržno se je takšna različica izdelka že izkazala kot nezanimiva in zahteva Komisije za potrošnika tako nima učinkov.

PRAVNA PODLAGA

V primeru spora med Komisijo ES in Microsoftu gre za vprašanje kršitev »kartelnega prava« oz. prepoved zlorabe prevladujočega položaja, ki ga določa 82. člen Pogodbe o Evropski skupnosti:

Člen 82
Kot nezdružljiva s skupnim trgom je prepovedana vsaka zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na skupnem trgu ali njegovem znatnem delu, kolikor bi lahko prizadela trgovino med državami članicami.

Takšna zloraba je zlasti:

(a) neposredno ali posredno določanje nepoštenih nakupnih ali prodajnih cen ali drugih nepoštenih pogojev poslovanja;

(b) omejevanje proizvodnje, trgov ali tehničnega razvoja na škodo potrošnikov;

(c) uporaba neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji, ki slednje postavlja v podrejen konkurenčni položaj;

(d) sklepanje pogodb, ki sopogodbenikom narekujejo sprejetje dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s predmetom takšnih pogodb.

Microsoft ima z operacijskim sistemom Windows, po mnenju Komisije ES, približno 90% tržni delež, kar nedvomno pomeni, da ima Microsoft tudi prevladujoč položaj na trgu. Prevladujoč položaj per se ni prepovedan, je pa prepovedana njegova zloraba. Z vezavo operacijskega sistema in multimedijskega predvajalnika Media Player (s katerim sicer nima prevladujočega deleža, kar pa ni bistveno) izkrivlja konkurenco na trgu in iz trga izrinja ponudnike drugih multimedijskih predvajalnikov (prepovedani vezani posli).

Za kršitev prepovedi pogojevanja vezanih poslov gre kadar ponudnik z prevladujočim položajem, ponuja blago ali storitev A, samo pod pogojem, da kupec kupi tudi blago ali storitev B, pri čemer pa za to ni utemeljenega razloga oz. proizvoda med seboj ne tvorita nujne kompozicije. Gre za nalaganje dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi nimajo nikakršne zveze s predmetom prodaje.

Comments

Leja Runovec, 24. September 2009, ob 06:57:

Ne razumem, zakaj ne bi Windovs smel tega tržiti. Pustite tem potjetjem naj tržijo svoje produkte, so pač uspešnejši od drugih. Če bi se drugi tudi toliko potrudili in imeli prave strokovnjake bi lahko bili više ali celo na vrhu.

Respond now!